ТжКБ мамандықтары мен біліктіліктері бойынша 2017 жылы өзектендірілген типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының тізімі

Мамандық коды Мамандық атауы Біліктілік атауы Координаторлардың аты-жөні, электронды пошта мекені, телефон номерлары
Орта буын маманы Біліктіліктің орнатылған және жоғары деңгейі
1 0504000 Бұйымдарды химиялық тазалау жəне бояу 050407 3 – Техник-технолог 050404 2 – Химиялық тазалау аппаратшысы

050406 2 – Бұйымдарды өңдеу сапасын бақылаушы

Кабдрахманова  Айнагуль Тлектесовна  akabdrahmanova@tvet.kz

8(7172)  79 45 10

2 0510000 Іс қағаздарын жүргізу жəне мұрағаттану (қолдану аясы жəне салалары бойынша) 0510023  – Іс қағаздарын жүргізуші 0510012 – Референт-хатшы
3 0704000 Геофизикалық тəсілдер мен пайдалы қазбаларды іздеу жəне барлау 0704063 – Техник-геофизик 070402 2 – Каротаждық стансаның машинисі

070404 2 – Геофизикалық жұмыстар жұмысшысы

4 1210000 Мата емес тоқыма материалдар технологиясы 121010 3 – Техник- технолог 121007 2 – Бүктеу-жаю машинасының операторы

121008 2 – Тоқу-тігу жабдығының операторы

5 1221000 Балық өндірісі 1221073 -Техник – технолог 1221012 – Балық өңдеуші

1221062 – Тағам өнімі  өндірісіндегі жүйелердің операторы

6 1502000 Агрономия 150203 3 – Агроном 150201 2 – Зертханашы

150202 2 – Технологиялық  жабдықтарды реттеуші

7 1505000 Балық шаруашылығы (түрлері бойынша) 150504 3 – Техник-балық өсіруші 1505012 – Балық өсіруші

1505022 – Балықшы

8 1507000 Ара өсіру жəне жібек шаруашылығы 150703 3- Техник 150701 2 – Ара өсіруші
9 1209000 Тоқу өндірісі 120906 3 – Техник-технолог 120904 2 – Арқаушыбық жабдығы операторы

120901 2 – Тоқушы

Шермагамбетова Айгуль Шаймуратовна

ashermagambetova@tvet.kz

8 (7172) 79 45 37

10 0411000 Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша) 041105 3 Суретші-декоратор 0411012-Бутафор
11 0413000 Сəндік-қолданбалы өнері жəне  халықтық кəсіпшілік (бейін бойынша) 041316 3 – Суретші 041311 2- Матаға сурет салушы

041312 2- Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы

12 1236000 Тері жəне үлбірді химиялық өңдеу 123605 3 – Техник-технолог 123601 2 – Илеу  (тері жəне үлбір) аппаратшысы

123602 2- Күлдеу (былғары жəне тері  шикізаттық өндіріс) аппаратшысы

13 1105000 Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу  (салалар бойынша) 110508 3- Электр механигі 110502 2- Троллейбус жүргізушісі

110505 2- Жылжымалы құрамды жөндеу слесарі

14 1104000 Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау 110403 3 – Электр жабдықтарын сынау жəне жөндеу электр механигі 110401 2 – Кеме радио монтаждаушысы

110402 2 – Кеме электр монтаждаушысы

15 1215000 Жеңіл өнеркəсіп ұйымдарының  жабдығы 121504 3 – Техник (механик) 121501 2 – Тігін жабдықтары операторы

121502 2 – Электр машиналарын жөндеу жөніндегі электр слесарі

16 1213000 Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы 121306 3  Техник-технолог 121302 2  Теріні шелдеуші

121303 2  Скорняк-киім пішуші

17 1214000 Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы 121404 3 – Техник-технолог 121401 2 – Тоқушы

121404 2 – Шілтерші

18 0801000 Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау жəне бұрғылау жұмыстарының технологиясы  (бейін бойынша) 080114 3 – Техник-технолог 080102 2 – Мұнай/газға барлау жəне пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышысы

080105 2 – Мұнай мен газға барлау жəне пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышы көмекшісі

Сарин Байкен Асылбекович

bsarin@tvet.kz

8 (7172) 794522

19 0803000 Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу жəне қызмет көрсету 080304 3 – Электромеханик 080301 2 – Электр жабдықтарын жөндеуші жəне қызмет көрсетуші электромонтер

080303 2 – Электроқондырғыларға  қызмет көрсетуші электромонтер

20 0804000 Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау 080403 3 – Техник-механик 080401 2 – Технологиялық құбырларды монтаждаушы

080402 2 – Технологиялық жабдықтарды жəне оған байланысты құрылымдарды  монтаждаушы

21 0807000 Мұнай мен газ кəсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 080703 3 –Техник-механик 080701 2 – Слесарь-жөндеуші
22 0808000 Мұнай, газ өңдеу жəне химия өнеркəсібінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу (түрлері бойынша) 080803 3 – Техник-механик 080801 2 – Слесарь-жөндеуші
23 0809000 Мұнай жəне газ  кен орындарын пайдалану (бейін бойынша) 080922 3 – Техник-технолог 080905 2 – Мұнай жəне газ өндіру операторы

080911 2 – Мұнай жəне газ өндірудегі басқару пультінің операторы

24 0813000 Шина өндірісі жəне вулканизация процесі 081312 3 – Техник 081305 2 – Қақпақ жинаушысы

081310 2 – Сығымдаушы-вулканизаторшы

25 0817000 Коксохимиялық өндіріс 081706 3 – Техник-технолог 081701 2 – Кокс пештерінің газдаушысы

081704 2 – Коксталатын шихтаны жылу өңдеу аппаратшысы

26 0105000 Бастауыш білім беру 010508 3 – Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі 010506 1 – Күтуші Шарипова  Кымбат Каиркеновна

ksharipova@tvet.kz

8 (7172) 79 45 82

27 0703000 Гидрогеология жəне  инженерлік геология 070303 3 – Техник-гидрогеолог 070301 2- Гидрогеологиялық жұмыс жұмысшысы

070302 2  – Геологиялық түсіру жəне іздеу жұмыстары жұмысшысы

28 1009000 Прокаттау өндірісі 100909 3 – Техник-технолог 100902 2 – Салқын прокаттау білдегінің жаныштаушысы

100904 2 – Салқын илеу білдегін басқару бекетінің операторы

29 1011000 Автоматты желілер жəне агрегаттық  станоктар 101104 3 – Электромеханик 101101 2 – Автоматтық желілерді жəне агрегаттық станоктарды реттеуші

101102 2 – Электр жабдықтарына қызмет көрсету жəне жөндеу жөніндегі электр монтері

30 1121000 Медициналық техниканы   монтаждау, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 112103 3 – Техник-электроншы 112101 2 – Медициналық жабдықтарды жөндеу жəне қызмет көрсету электр механигі
31 1207000 Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы 120707 3 – Техник-технолог 120703 2 – Джин жабдықтарының операторы

120705 2 – Кептіру жабдықтарының операторы

32 1234000 Керамикалық өндіріс 123405 3 – Техник-технолог 123402 2 – Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы

123403 2 – Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы

33 1416000 Қалдықтарды қайта  өңдеу 141601 2 – Қатты тұрмыс қалдықтарын сұрыптау жөніндегі базаның операторы

141602 2 – Қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі оператор

34 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсету (салалар бойынша) 050203 3 – Құрал-жабдықтарды жөндеу жəне пайдалану технигі 050201 2 – Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу жəне оған  қызмет көрсету жөніндегі  радиомеханик  (радио, теле-, аудио-, бейне) Құлмұрат Жанаргүл Құрманғазықызы

Zhanargul.kasipkor@mail.ru

35 0505000 Фото ісі 050504 3  –   Фототехник 050502 2  –  Фотозертханашы,

050503 2  –  Фотограф

36 0513000 Маркетинг (салалар бойынша) 051305 3 –  Маркетолог 051301 2 – Азық-түлік тауарларының сатушысы

051304 2 – Коммерциялық  агент

37 0802000 Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу жəне пайдалану 080204 3 – Техник-механик 080201 2 – Желілік құбыржолшысы
38 101300 0 Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары жəне өндірістегі  автоматика 101307 3 – Техник-механик 101305 2 – Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматтандыруды реттеуші

101306 2 – Бақылау өлшеу аспаптары жəне автоматика бойынша слесарі

39 101400 0 Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша) 101402 3 –  Техник – механик 101403 2 –  Слесарь-жөндеуші
40 111000 0 Жүк көтергіш машиналар жəне транспортерлер 111003 3 – Техник-механик 111002 2 – Металлургиялық өндіріс кранының машинисі
41 0402000 Дизайн (бейін бойынша) 040201 3 – Дизайнер 040202 2 – Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын орындаушы
42 1015000 Машина жасаудағы монтаж жəне автомобильді сынау 101506 3 – Реттеу жəне сынау жөніндегі техник 101502 2 – Тіс кесуші жəне бұранда жасау станоктарын реттеуші

101503 2 – Металл қаптау жəне бояу жабдықтарын реттеуші

Сыздыков Ерке Калиакбарович

yesyzdykov@tvet.kz

8 (7172) 79 45 48

43 1101000 Ұшу аппараттарының өндірісі 1101073 – Техник-технолог 1101022 – Ұшу аппараттарын жинаушы- слесарь
1101052 – Ұшу аппаратын жөндеуші- слесарь
44 1102000 Авиациялық құралдар өндірісі 110208 3 – Техник-механик 110201 2- Авиациялық құралдарды жөндеу жөніндегі слесарь-механик

110202 2- Авиациялық құралдарды  жинаушы-слесарь

45 1204000 Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша) 1204103 – Техник – кеме жүргізуші 120402 2 – Рөлші (ұстаушы)

120404 2 – Кеме қозғалтқышын өздігінен басқару моторшысы

46 1119000 Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар жəне  қондырғылар 111905 3 – Техник-механик 111901 2 – Тоңазытқыш қондырғылары жабдықтарын құрастырушы
111903 2 – Жабдықтарды жөндеу шебері  (өнеркəсіпте)
47 1208000 Иіру жəне түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша) 1208163 – Техник-технолог 1208022 – Иіруші
48 1302000 Автоматтандыру жəне басқару 130202 3 – Электромеханик 130201 2- Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі
49 1304000 Есептеу техникасы жəне  бағдарламалық  қамтамасыз ету  (түрлері бойынша) 1304043 – Техник – бағдарламашы 1304012 – Электрондық есептеу машиналарының операторы
50 0415000 Зергерлік ісі (салалар  бойынша) 041502 2 – Зергер-шынжыршы

041504 2-  Зергер – орнықтырушы

041505 2-  Зергер-бұрамашы

Койлыбаева Сауле Айтбековна

skoilubaeva@tvet.kz

8 (7172) 79 45 54

51 1001000 Домна пештерін жөндеу жəне қызмет көрсету 100101 2 –  Домна пештерге газ жағушы

100105 2 – Домна пешінің көрікшісі

52 1010000 Құбыр өндірісі 101003 2 – Құбырды ыстықтай илеу қондырғысының жаныштаушысы

101007 2–  Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысын басқару  бекетінің операторы

53 1206000 Жол қозғалысын ұйымдастыру 120602 3  – Техник 120601 2 – Жол инспекторы
54 1308000 Автоматтандырылған байланыс жүйесін  пайдалану 130805 3  – Техник-электроншы 130802 2 – Байланыс құрал-жабдығын құрастырушы
55 0812000 Резеңке-техникалық өндірісі 081218 3– Техник-технолог 140601 2 – Технологиялық құбырларды дайындау жəне жөндеу слесарі

140602 2 – Технологиялық құбырларды құрастырушы

56 1406000 Жергілікті магистральдық жəне желілік құбырларды монтаждау 140604 3 – Техник-механик 140601 2 – Технологиялық құбырларды дайындау жəне жөндеу слесарі

140602 2 – Технологиялық құбырларды құрастырушы

57 1403000 Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді жəне  инженерлік жүйелерді монтаждау жəне пайдалану (түрлері бойынша) 140309 3–  Техник-сантехник 140301 2 – Слесарь-сантехник

140303 2 –Санитарлық-техникалық құрал-жабдықты құрастырушы

140306 2 – Пластмасса дəнекерлеушi

58 0507000 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету жəне  ұйымдастыру 050706 3              Қызмет көрсетуші менеджер 050702 1- Швейцар

050703 1- Күтуші

050704 2- Əкімшілік көмекшісі

Жумабекова М.О.

mzhumabekova@tvet.kz

8 (7172) 79 45 42

59 0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру 0508063 – Қызмет көрсетуші менеджер 0508012 – Аспаз

0508022 – Кондитер

0508042 – Даяшы

60 0511000 Туризм (салалар бойынша) 051104 3 – Менеджер 051102 2 – Саяхат жүргізушісі

051103 2 – Турист агенті

61 0901000 Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша) 090104 3 Техник-электрик 090101  2 Электромонтер (барлық атаулар)

090103 2 Күштік тораптар мен электр жабдықтарының электр құрастырушысы

62 1226000 Тамақтандыру кəсіпорындарының  өнім өндіру технологиясы жəне оны ұйымдастыру 1226043 -Техник – технолог 1226052 –Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы
63 1227000 Баспа өндірісі 122710 3 – Техник-технолог 122702 2 – Түптеуші

122703 2 – Тегіс баспа баспагері

122707 2 – Электрондық теру жəне беттеу операторы

64 1228000 Кабель өндірісі 122810 3   Техник – технолог 122801 2-  Кабелдер мен  сымдарды пластиктермен жəне   резеңкелермен нығыздаушы

122802 2 – Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы

65 1235000 Əрлеу өндірісі (бейін бойынша) 123514 3 – Техник-технолог 123501 2 Бояушы

123509 2 – Ағартушы