Posted on

ТжКБ мамандықтары мен біліктіліктері бойынша 2017 жылы өзектендірілген үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының тізімі

 Мамандық коды

Мамандық атауы

Біліктілік атауы

Орта буын маманы

Біліктіліктің орнатылған және жоғары деңгейі

1. 0105000 Бастауыш білім беру 010508 3 – Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі 010506 1 – Күтуші
2. 0402000 Дизайн (бейін бойынша) 040201 3 – Дизайнер 040202 2 – Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын орындаушы
3. 0411000 Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша) 041105 3 – Суретші-декоратор 041101 2 – Бутафор
4. 0413000 Сəндік-қолданбалы өнері жəне халықтық кəсіпшілік (бейін бойынша) 041316 3 – Суретші 041311 2 – Матаға сурет салушы

041312 2 – Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы

5. 0415000 Зергерлік ісі (салалар бойынша)  041502 2 – Зергер-шынжыршы

041504 2 – Зергер- орнықтырушы

041505 2 – Зергер- бұрамашы

6. 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсету (салалар бойынша) 050203 3 – Құрал-жабдықтарды жөндеу жəне пайдалану технигі 050201 2 – Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу жəне оған қызмет көрсету жөніндегі радиомеханик (радио, теле-, аудио- бейне)
7. 0504000 Бұйымдарды химиялық тазалау жəне бояу 050407 3 – Техник-технолог 050404 2 – Химиялық тазалау аппаратшысы

050406 2 – Бұйымдарды өңдеу сапасын бақылаушы

8. 0505000 Фото ісі 050504 3 – Фототехник  050502 2 – Фотозертханашы

050503 2 – Фотограф

9. 0507000 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету жəне ұйымдастыру 050706 3– Қызмет көрсетуші менеджер  050702 1 –Швейцар

050703 1 – Күтуші

050704 2– Əкімшілік көмекшісі

10. 0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру 050806 3 – Қызмет көрсетуші менеджер 050801 2 – Аспаз

050802 2 – Кондитер

050804 2 – Даяшы

11. 0510000 Іс қағаздарын жүргізу жəне мұрағаттану (қолдану аясы жəне салалары бойынша) 051002 3 – Іс қағаздарын жүргізуші 0510012 – Референт-хатшы
12. 0511000 Туризм (салалар бойынша) 051104 3 – Менеджер 051102 2 – Саяхат жүргізушісі

051103 2 – Турист агенті

13. 0513000 Маркетинг (салалар бойынша) 051305 3 – Маркетолог 051301 2 – Азық-түлік тауарларының сатушысы

051304 2 – Коммерциялық агент

14. 0703000 Гидрогеология жəне инженерлік геология 070303 3 – Техник-гидрогеолог 070301 2 – Гидрогеологиялық жұмыс жұмысшысы

070302 2 – Геологиялық түсіру жəне іздеу жұмыстары жұмысшысы

15. 0704000 Геофизикалық тəсілдер мен пайдалы қазбаларды іздеу жəне барлау 0704063 – Техник-геофизик 070402 2 – Каротаждық стансаның машинисі

070404 2 – Геофизикалық жұмыстар жұмысшысы

16. 0801000 Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау жəне бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша) 080114 3 – Техник-технолог 080102 2 – Мұнай/газға барлау жəне пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышысы

080105 2 – Мұнай мен газға барлау жəне пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышы көмекшісі

17. 0802000 Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу жəне пайдалану 080204 3 – Техник-механик 080201 2 – Желілік құбыржолшысы
18. 0803000 Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу жəне қызмет көрсету 080304 3 – Электромеханик 080301 2 – Электр жабдықтарын жөндеуші жəне қызмет көрсетуші электромонтер

080303 2 – Электроқондырғыларға қызмет көрсетуші электромонтер

19. 0804000 Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау 080403 3 – Техник-механик 080401 2 – Технологиялық құбырларды монтаждаушы

080402 2 – Технологиялық жабдықтарды жəне оған байланысты құрылымдарды монтаждаушы

20. 0807000 Мұнай мен газ кəсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 080703 3 –Техник-механик 080701 2 – Слесарь -жөндеуші
21. 0808000 Мұнай, газ өңдеу жəне химия өнеркəсібінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу (түрлері бойынша) 080803 3 – Техник-механик 080801 2 – Слесарь -жөндеуші
22. 0809000 Мұнай жəне газ кен орындарын пайдалану (бейін бойынша) 080922 3 – Техник-технолог 080905 2 – Мұнай жəне газ өндіру операторы

080911 2 – Мұнай жəне газ өндірудегі басқару пультінің операторы

23. 0812000 Резеңке-техникалық өндірісі 081218 3 – Техник-технолог 081203 2 – Резеңке қоспасын үгітуші

081214 2 – Резеңке араластырғыш машинисі

24. 0813000 Шина өндірісі жəне вулканизация процесі 081312 3 – Техник 081305 2 – Қақпақ жинаушысы

081310 2 – Сығымдаушы-вулканизаторшы

25. 0817000 Коксохимиялық өндіріс 081706 3 – Техник-технолог 081701 2 – Кокс пештерінің газдаушысы

081704 2 – Коксталатын шихтаны жылу өңдеу аппаратшысы

26. 0901000 Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша) 090104 3 – Техник-электрик 090102 2 – Электр станцияларындағы электр жабдықтарын жӛндеуші электр слесарі

090103 2 – Күштік тораптар мен электр жабдықтарының электр құрастырушысы

27. 1001000 Домна пештерін жөндеу жəне қызмет көрсету 100101 2 – Домна пештерге газ жағушы

100105 2 – Домна пешінің көрікшісі

28. 1009000 Прокаттау өндірісі 100909 3 – Техник-технолог 100902 2 – Салқын прокаттау білдегінің жаныштаушысы

100904 2 – Салқын илеу білдегін басқару бекетінің операторы

29. 1010000 Құбыр өндірісі  101003 2 – Құбырды ыстықтай илеу қондырғысының жаныштаушысы

101007 2 – Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысын басқару бекетінің операторы

30. 1011000 Автоматты желілер жəне агрегаттық станоктар 101104 3 – Электромеханик 101101 2 – Автоматтық желілерді жəне агрегаттық станоктарды реттеуші

101102 2 – Электр жабдықтарына қызмет көрсету жəне жөндеу жөніндегі электр монтері

31. 1013000 Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары жəне өндірістегі автоматика 101307 3 – Техник-механик 101305 2 – Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматтандыруды реттеуші

101306 2 – Бақылау өлшеу аспаптары жəне автоматика бойынша слесарі

32. 1014000 Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша) 101402 3 –Техник – механик 101403 2 – Слесарь-жөндеуші
33. 1015000 Машина жасаудағы монтаж жəне автомобильді сынау 101506 3 – Реттеу жəне сынау жөніндегі техник 101502 2 – Тіс кесуші жəне бұранда жасау станоктарын реттеуші

101503 2 – Металл қаптау жəне бояу жабдықтарын реттеуші

34. 1101000 Ұшу аппараттарының өндірісі 1101073 – Техник-технолог
1101022 – Ұшу аппараттарын жинаушы- слесарь
1101052 – Ұшу аппаратын жөндеуші- слесарь
35. 1102000 Авиациялық құралдар өндірісі 110208 3 – Техник-механик 110201 2 – Авиациялық құралдарды жөндеу жөніндегі слесарь-механик

110202 2 – Авиациялық құралдарды жинаушы-слесарь

36. 1104000 Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау 110403 3 – Электр жабдықтарын сынау жəне жөндеу электр механигі 110401 2 – Кеме радио монтаждаушысы

110402 2 – Кеме электр монтаждаушысы

37. 1105000 Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу (салалар бойынша) 110508 3 – Электр механигі 110502 2 – Троллейбус жүргізушісі

110505 2 – Жылжымалы құрамды жөндеу слесарі

38. 1110000 Жүк көтергіш машиналар жəне транспортерлер 111003 3 – Техник-механик 111002 2 – Металлургиялық өндіріс кранының машинисі
39. 1119000 Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар жəне қондырғылар 111905 3 – Техник-механик
111901 2 – Тоңазытқыш қондырғылары жабдықтарын құрастырушы

111903 2 – Жабдықтарды жөндеу шебері (өнеркəсіпте)

40. 1121000 Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 112103 3 – Техник-электроншы 112101 2 – Медициналық жабдықтарды жөндеу жəне қызмет көрсету электр механигі
41. 1204000 Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша) 1204103 – Техник-кеме жүргізуші 120402 2 – Рөлші (ұстаушы)

120404 2 – Кеме қозғалтқышын өздігінен басқару моторшысы

42. 1206000 Жол қозғалысын ұйымдастыру 120602 3 – Техник 120601 2 – Жол инспекторы
43. 1207000 Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы 120707 3 – Техник-технолог 120703 2 – Джин жабдықтарының операторы

120705 2 – Кептіру жабдықтарының операторы

44. 1208000 Иіру жəне түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша) 1208163 – Техник-технолог 1208022 – Иіруші
45. 1209000 Тоқу өндірісі 120906 3 –Техник-технолог 120901 2 – Тоқушы

120904 2 – Арқаушыбық жабдығы операторы

46. 1210000 Мата емес тоқыма материалдар технологиясы 121010 3 – Техник-технолог 121007 2 – Бүктеу-жаю машинасының операторы

121008 2 – Тоқу-тігу жабдығының операторы

47. 1213000 Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы 121306 3 – Техник-технолог 121302 2 – Теріні шелдеуші

121303 2 – Скорняк-киім пішуші

48. 1214000 Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы 121404 3 – Техник-технолог 121401 2 – Тоқушы

121404 2 – Шілтерші

49. 1215000 Жеңіл өнеркəсіп ұйымдарының жабдығы 121504 3 – Техник (механик) 121501 2 – Тігін жабдықтары операторы

121502 2 – Электр машиналарын жөндеу жөніндегі электр слесарі

50. 1221000 Балық өндірісі 122107 3 – Техник-технолог 122101 2 – Балық өңдеуші

122106 2 – Тағам өнімі өндірісіндегі жүйелердің операторы

51. 1226000 Тамақтандыру кəсіпорындарының өнім өндіру технологиясы жəне оны ұйымдастыру 1226043 – Техник-технолог 1226052 – Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы
52. 1227000 Баспа өндірісі 122710 3 – Техник-технолог 122702 2 – Түптеуші

122703 2 – Тегіс баспа баспагері

122707 2 – Электрондық теру жəне беттеу операторы

53. 1228000 Кабель өндірісі 122810 3 – Техник-технолог 122801 2 – Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушы

122802 2 – Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы

54. 1234000 Керамикалық өндіріс 123405 3 – Техник-технолог 123402 2 – Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы

123403 2 – Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы

55. 1235000 Əрлеу өндірісі (бейін бойынша) 123514 3 – Техник-технолог 123501 2 – Бояушы

123509 2 – Ағартушы

56. 1236000 Тері жəне үлбірді химиялық өңдеу 123605 3 – Техник-технолог 123601 2 – Илеу (тері жəне үлбір) аппаратшысы

123602 2 – Күлдеу (былғары жəне тері шикізаттық өндіріс) аппаратшысы

57. 1302000 Автоматтандыру жəне басқару 130202 3 – Электромеханик 130201 2 – Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі
58. 1304000 Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 130404 3 – Техник-бағдарламашы 1304012 – Электрондық есептеу машиналарының операторы
59. 1308000 Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану 130805 3 – Техник- электроншы 130802 2 – Байланыс құрал-жабдығын құрастырушы
60. 1403000 Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді жəне инженерлік жүйелерді монтаждау жəне пайдалану (түрлері бойынша) 140309 3 – Техник-сантехник 140301 2 – Слесарь-сантехник
61. 1406000 Жергілікті магистральдық жəне желілік құбырларды монтаждау 140604 3 – Техник-механик 140601 2 – Технологиялық құбырларды дайындау жəне жөндеу слесарі

140602 2 – Технологиялық құбырларды құрастырушы

62. 1416000 Қалдықтарды қайта өңдеу 141601 2 – Қатты тұрмыс қалдықтарын сұрыптау жөніндегі базаның операторы

141602 2 – Қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі оператор

63. 1502000 Агрономия 150203 3 – Агроном 150201 2 – Зертханашы

150202 2 – Технологиялық жабдықтарды реттеуші

64. 1505000 Балық шаруашылығы (түрлері бойынша) 150504 3 – Техник-балық өсіруші 150501 2 – Балық өсіруші

150502 2 – Балықшы

65. 1507000 Ара өсіру жəне жібек шаруашылығы 150703 3 – Техник 150701 2 – Ара өсіруші