Posted on

«Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығының қосымшалары

 Мамандық коды

Мамандық атауы

Біліктілік атауы

Орта буын маманы

Біліктіліктің орнатылған және жоғары деңгейі

1. 0105000 Бастауыш білім беру 010508 3 – Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі 010506 1 – Күтуші
2. 0402000 Дизайн (бейін бойынша) 040201 3 – Дизайнер 040202 2 – Көркемдік-əсемдеу жұмыстарын орындаушы
3. 0411000 Театр-декорациясы өнері (бейін бойынша) 041105 3 – Суретші-декоратор 041101 2 – Бутафор
4. 0413000 Сəндік-қолданбалы өнері жəне халықтық кəсіпшілік (бейін бойынша) 041316 3 – Суретші 041311 2 – Матаға сурет салушы

041312 2 – Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы

5. 0415000 Зергерлік ісі (салалар бойынша)  041502 2 – Зергер-шынжыршы

041504 2 – Зергер- орнықтырушы

041505 2 – Зергер- бұрамашы

6. 0502000 Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу жəне қызмет көрсету (салалар бойынша) 050203 3 – Құрал-жабдықтарды жөндеу жəне пайдалану технигі 050201 2 – Радиоэлектрондық жабдықтарды жөндеу жəне оған қызмет көрсету жөніндегі радиомеханик (радио, теле-, аудио- бейне)
7. 0504000 Бұйымдарды химиялық тазалау жəне бояу 050407 3 – Техник-технолог 050404 2 – Химиялық тазалау аппаратшысы

050406 2 – Бұйымдарды өңдеу сапасын бақылаушы

8. 0505000 Фото ісі 050504 3 – Фототехник  050502 2 – Фотозертханашы

050503 2 – Фотограф

9. 0507000 Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету жəне ұйымдастыру 050706 3– Қызмет көрсетуші менеджер  050702 1 –Швейцар

050703 1 – Күтуші

050704 2– Əкімшілік көмекшісі

10. 0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру 050806 3 – Қызмет көрсетуші менеджер 050801 2 – Аспаз

050802 2 – Кондитер

050804 2 – Даяшы

11. 0510000 Іс қағаздарын жүргізу жəне мұрағаттану (қолдану аясы жəне салалары бойынша) 051002 3 – Іс қағаздарын жүргізуші 0510012 – Референт-хатшы
12. 0511000 Туризм (салалар бойынша) 051104 3 – Менеджер 051102 2 – Саяхат жүргізушісі

051103 2 – Турист агенті

13. 0513000 Маркетинг (салалар бойынша) 051305 3 – Маркетолог 051301 2 – Азық-түлік тауарларының сатушысы

051304 2 – Коммерциялық агент

14. 0703000 Гидрогеология жəне инженерлік геология 070303 3 – Техник-гидрогеолог 070301 2 – Гидрогеологиялық жұмыс жұмысшысы

070302 2 – Геологиялық түсіру жəне іздеу жұмыстары жұмысшысы

15. 0704000 Геофизикалық тəсілдер мен пайдалы қазбаларды іздеу жəне барлау 0704063 – Техник-геофизик 070402 2 – Каротаждық стансаның машинисі

070404 2 – Геофизикалық жұмыстар жұмысшысы

16. 0801000 Мұнай мен газ скважиналарын бұрғылау жəне бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша) 080114 3 – Техник-технолог 080102 2 – Мұнай/газға барлау жəне пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышысы

080105 2 – Мұнай мен газға барлау жəне пайдалану скважинасын бұрғылау бұрғышы көмекшісі

17. 0802000 Мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын салу жəне пайдалану 080204 3 – Техник-механик 080201 2 – Желілік құбыржолшысы
18. 0803000 Компрессорлық стансалар мен жер асты құбырларының электр жүйесін жөндеу жəне қызмет көрсету 080304 3 – Электромеханик 080301 2 – Электр жабдықтарын жөндеуші жəне қызмет көрсетуші электромонтер

080303 2 – Электроқондырғыларға қызмет көрсетуші электромонтер

19. 0804000 Технологиялық жабдықтар мен құбырларды монтаждау 080403 3 – Техник-механик 080401 2 – Технологиялық құбырларды монтаждаушы

080402 2 – Технологиялық жабдықтарды жəне оған байланысты құрылымдарды монтаждаушы

20. 0807000 Мұнай мен газ кəсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 080703 3 –Техник-механик 080701 2 – Слесарь -жөндеуші
21. 0808000 Мұнай, газ өңдеу жəне химия өнеркəсібінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу (түрлері бойынша) 080803 3 – Техник-механик 080801 2 – Слесарь -жөндеуші
22. 0809000 Мұнай жəне газ кен орындарын пайдалану (бейін бойынша) 080922 3 – Техник-технолог 080905 2 – Мұнай жəне газ өндіру операторы

080911 2 – Мұнай жəне газ өндірудегі басқару пультінің операторы

23. 0812000 Резеңке-техникалық өндірісі 081218 3 – Техник-технолог 081203 2 – Резеңке қоспасын үгітуші

081214 2 – Резеңке араластырғыш машинисі

24. 0813000 Шина өндірісі жəне вулканизация процесі 081312 3 – Техник 081305 2 – Қақпақ жинаушысы

081310 2 – Сығымдаушы-вулканизаторшы

25. 0817000 Коксохимиялық өндіріс 081706 3 – Техник-технолог 081701 2 – Кокс пештерінің газдаушысы

081704 2 – Коксталатын шихтаны жылу өңдеу аппаратшысы

26. 0901000 Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша) 090104 3 – Техник-электрик 090102 2 – Электр станцияларындағы электр жабдықтарын жӛндеуші электр слесарі

090103 2 – Күштік тораптар мен электр жабдықтарының электр құрастырушысы

27. 1001000 Домна пештерін жөндеу жəне қызмет көрсету 100101 2 – Домна пештерге газ жағушы

100105 2 – Домна пешінің көрікшісі

28. 1009000 Прокаттау өндірісі 100909 3 – Техник-технолог 100902 2 – Салқын прокаттау білдегінің жаныштаушысы

100904 2 – Салқын илеу білдегін басқару бекетінің операторы

29. 1010000 Құбыр өндірісі  101003 2 – Құбырды ыстықтай илеу қондырғысының жаныштаушысы

101007 2 – Құбырларды ыстықтай илеу қондырғысын басқару бекетінің операторы

30. 1011000 Автоматты желілер жəне агрегаттық станоктар 101104 3 – Электромеханик 101101 2 – Автоматтық желілерді жəне агрегаттық станоктарды реттеуші

101102 2 – Электр жабдықтарына қызмет көрсету жəне жөндеу жөніндегі электр монтері

31. 1013000 Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары жəне өндірістегі автоматика 101307 3 – Техник-механик 101305 2 – Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматтандыруды реттеуші

101306 2 – Бақылау өлшеу аспаптары жəне автоматика бойынша слесарі

32. 1014000 Машина жасау технологиясы (түрлері бойынша) 101402 3 –Техник – механик 101403 2 – Слесарь-жөндеуші
33. 1015000 Машина жасаудағы монтаж жəне автомобильді сынау 101506 3 – Реттеу жəне сынау жөніндегі техник 101502 2 – Тіс кесуші жəне бұранда жасау станоктарын реттеуші

101503 2 – Металл қаптау жəне бояу жабдықтарын реттеуші

34. 1101000 Ұшу аппараттарының өндірісі 1101073 – Техник-технолог
1101022 – Ұшу аппараттарын жинаушы- слесарь
1101052 – Ұшу аппаратын жөндеуші- слесарь
35. 1102000 Авиациялық құралдар өндірісі 110208 3 – Техник-механик 110201 2 – Авиациялық құралдарды жөндеу жөніндегі слесарь-механик

110202 2 – Авиациялық құралдарды жинаушы-слесарь

36. 1104000 Теңіз техникасын электр радиолық монтаждау 110403 3 – Электр жабдықтарын сынау жəне жөндеу электр механигі 110401 2 – Кеме радио монтаждаушысы

110402 2 – Кеме электр монтаждаушысы

37. 1105000 Қала электр көліктерін пайдалану, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу (салалар бойынша) 110508 3 – Электр механигі 110502 2 – Троллейбус жүргізушісі

110505 2 – Жылжымалы құрамды жөндеу слесарі

38. 1110000 Жүк көтергіш машиналар жəне транспортерлер 111003 3 – Техник-механик 111002 2 – Металлургиялық өндіріс кранының машинисі
39. 1119000 Тоңазытқыш-компрессорлық машиналар жəне қондырғылар 111905 3 – Техник-механик
111901 2 – Тоңазытқыш қондырғылары жабдықтарын құрастырушы

111903 2 – Жабдықтарды жөндеу шебері (өнеркəсіпте)

40. 1121000 Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 112103 3 – Техник-электроншы 112101 2 – Медициналық жабдықтарды жөндеу жəне қызмет көрсету электр механигі
41. 1204000 Cу көлігін пайдалану (бейін бойынша) 1204103 – Техник-кеме жүргізуші 120402 2 – Рөлші (ұстаушы)

120404 2 – Кеме қозғалтқышын өздігінен басқару моторшысы

42. 1206000 Жол қозғалысын ұйымдастыру 120602 3 – Техник 120601 2 – Жол инспекторы
43. 1207000 Талшықты материалдарды өңдеу технологиясы 120707 3 – Техник-технолог 120703 2 – Джин жабдықтарының операторы

120705 2 – Кептіру жабдықтарының операторы

44. 1208000 Иіру жəне түту өндірісі технологиясы (түрлері бойынша) 1208163 – Техник-технолог 1208022 – Иіруші
45. 1209000 Тоқу өндірісі 120906 3 –Техник-технолог 120901 2 – Тоқушы

120904 2 – Арқаушыбық жабдығы операторы

46. 1210000 Мата емес тоқыма материалдар технологиясы 121010 3 – Техник-технолог 121007 2 – Бүктеу-жаю машинасының операторы

121008 2 – Тоқу-тігу жабдығының операторы

47. 1213000 Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы 121306 3 – Техник-технолог 121302 2 – Теріні шелдеуші

121303 2 – Скорняк-киім пішуші

48. 1214000 Трикотаж, тоқыма, галантерея бұйымдары технологиясы 121404 3 – Техник-технолог 121401 2 – Тоқушы

121404 2 – Шілтерші

49. 1215000 Жеңіл өнеркəсіп ұйымдарының жабдығы 121504 3 – Техник (механик) 121501 2 – Тігін жабдықтары операторы

121502 2 – Электр машиналарын жөндеу жөніндегі электр слесарі

50. 1221000 Балық өндірісі 122107 3 – Техник-технолог 122101 2 – Балық өңдеуші

122106 2 – Тағам өнімі өндірісіндегі жүйелердің операторы

51. 1226000 Тамақтандыру кəсіпорындарының өнім өндіру технологиясы жəне оны ұйымдастыру 1226043 – Техник-технолог 1226052 – Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы
52. 1227000 Баспа өндірісі 122710 3 – Техник-технолог 122702 2 – Түптеуші

122703 2 – Тегіс баспа баспагері

122707 2 – Электрондық теру жəне беттеу операторы

53. 1228000 Кабель өндірісі 122810 3 – Техник-технолог 122801 2 – Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушы

122802 2 – Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы

54. 1234000 Керамикалық өндіріс 123405 3 – Техник-технолог 123402 2 – Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы

123403 2 – Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы

55. 1235000 Əрлеу өндірісі (бейін бойынша) 123514 3 – Техник-технолог 123501 2 – Бояушы

123509 2 – Ағартушы

56. 1236000 Тері жəне үлбірді химиялық өңдеу 123605 3 – Техник-технолог 123601 2 – Илеу (тері жəне үлбір) аппаратшысы

123602 2 – Күлдеу (былғары жəне тері шикізаттық өндіріс) аппаратшысы

57. 1302000 Автоматтандыру жəне басқару 130202 3 – Электромеханик 130201 2 – Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі
58. 1304000 Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 130404 3 – Техник-бағдарламашы 1304012 – Электрондық есептеу машиналарының операторы
59. 1308000 Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану 130805 3 – Техник- электроншы 130802 2 – Байланыс құрал-жабдығын құрастырушы
60. 1403000 Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді жəне инженерлік жүйелерді монтаждау жəне пайдалану (түрлері бойынша) 140309 3 – Техник-сантехник 140301 2 – Слесарь-сантехник
61. 1406000 Жергілікті магистральдық жəне желілік құбырларды монтаждау 140604 3 – Техник-механик 140601 2 – Технологиялық құбырларды дайындау жəне жөндеу слесарі

140602 2 – Технологиялық құбырларды құрастырушы

62. 1416000 Қалдықтарды қайта өңдеу 141601 2 – Қатты тұрмыс қалдықтарын сұрыптау жөніндегі базаның операторы

141602 2 – Қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі оператор

63. 1502000 Агрономия 150203 3 – Агроном 150201 2 – Зертханашы

150202 2 – Технологиялық жабдықтарды реттеуші

64. 1505000 Балық шаруашылығы (түрлері бойынша) 150504 3 – Техник-балық өсіруші 150501 2 – Балық өсіруші

150502 2 – Балықшы

65. 1507000 Ара өсіру жəне жібек шаруашылығы 150703 3 – Техник 150701 2 – Ара өсіруші